INVESTICIJE S SOFINANCIRANJEM EU

Celostno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje – projekt Žalec

Za vrednostno največji in najobširnejši skupni projekt v Spodnji Savinjski dolini »Izgradnja primarne kanalizacije in izgradnja nove centralne čistilne naprave v Kasazah« sedaj lahko končno rečemo, da se po velikih zapletih z izvajalci približuje koncu. Oba začetna izvajalca tako Vegrad in CP Maribor sta pred dokončanjem izgradnje šla v stečaj. Podobno se je zgodilo tudi s podjetjem CM Celje d.d., ki je bilo izbrano za dokončanje gradnje kanalov.

Na območju Spodnje Savinjske doline (občine Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec kot nosilki projekta) so bili zgrajeni primarni kanali v sklopu celovitega projekta »Celostno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje– projekt Žalec«. Na območju naše občine smo tako zgradili dva kanala in sicer na odsekih: Braslovče – Parižlje – Latkova vas in Zakl - Trnava – Šentrupert - Kaplja vas v skupni dolžini 9.000 m. Izgradnja kanalizacije se je financirala od Evropskih skladov – kohezije in Ministrstva za Okolje in prostor RS v skupni višini 90%, razliko 10 % in DDV je morala prispevati občina Braslovče. Vrednost celotnega projekta je znašala 19,7 mio. EUR, prispevek občine pa je znašal 1,2 mio EUR. Primarno kanalizacijo je začelo graditi podjetje VEGRAD d.d. iz Velenja, ki je zaradi likvidnostnih problemov ni dokončalo gradnje. Odpravo pomanjkljivosti, kot tudi dokončanje del je prevzel nov izvajalec CM Celje d.d., ki zaradi stečaja prav tako projekta ni dokončal. V letu 2012 je bil na podlagi soglasja ministrstva izveden nov razpis za dokončanje del na primarni kanalizaciji in na ČN Kasaze.

Dela na ČN Kasaze so bila v letu 2013 uspešno zaključena. Opravljen je bil tehnični pregled, pridobljeno uporabno dovoljenje, čistilna naprava je v fazi poskusnega obratovanja.

Izgradnjo primarnega kanala na trasi Braslovče - Latkova vas je dokončalo podjetje Plima d.o.o. Izveden je bil tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje.


Sekundarna kanalizacija Braslovče

V okviru projekta »Sekundarna kanalizacija Braslovče« je bila v letu 2011 dokončana izgradnja kanalizacije v Rakovljah in Parižljah. Skupna dolžina zgrajene kanalizacije na trasi kapela – Terase III znaša 419 m, skupna dolžina zgrajene kanalizacije v Parižljah (K140, K170, K180) pa znaša 430 m. Skupna vrednost projekta je znašala 395.785,18 EUR. Projekt je delno sofinancira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.


Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini

V času od 27.12.2011 do 27.2.2015 je na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko potekala operacija izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja z imenom »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini«, s katero so omenjene občine pridobile 14.873 m novega kanalizacijskega omrežja, hkrati pa je bilo obnovljenega 1.871 m dotrajanega vodovodnega sistema.

Nosilec projekta je bila Občina Braslovče. Ostale občine so imele v projektu status partneric. Vrednost gradbenega dela celotnega projekta je projekta 2.556.890,76 EUR brez DDV. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 1.496.391,62 EUR. Na območju občine Braslovče je bila izgrajena prve faze kanalizacije Male Braslovče – Preserje v dolžini 5.051,30 m.

Kontaktna oseba in vodja operacije je Milan Šoštarič, direktor občinske uprave Občine Braslovče.

"Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi".


Obnova transportnega vodovoda Tabor – Prebold - Braslovče

V času od aprila 2014 do septembra 2015 je na območju občin Braslovče, Prebold in Tabor potekala obnova transportnega vodovoda, s katero so omenjene občine obnovile 7.814,00 m dotrajanega vodovodnega sistema.

Nosilec projekta je bila Občina Braslovče, ostali občini sta imeli v projektu status partneric. Celotna vrednost operacije je znašala 861.090,56 EUR (brez DDV), po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je bil prispevek Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 705.088,57 EURkar predstavlja dobrih 80 % celotne investicije brez DDV. Na območju občine Braslovče je bil obnovljen vodovod po naseljih Grajska vas, Gomilsko, Šmatevž, Šentrupert in Trnava, kjer je sedaj 1.221 prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom.

Kontaktna oseba in vodja operacije je Milan Šoštarič, direktor občinske uprave Občine Braslovče.

"Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi."

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00